Inkoopvoorwaarden  Wintjes Bouw en Renovatie

 

Bezoekadres: Mees 77 5831mr Boxmeer

Rabobank NL66RABO0110537254 / BTW NL099200053B01 / KvK 61367443

Algemene Inkoopvoorwaarden uitvoeringsfase project
1.0 Verplichtingen opdrachtnemer
1.1 Alle algemene voorwaarden van de opdrachtnemer jegens Wintjes Bouw en Renovatie zijn niet van toepassing en worden niet door ons geaccepteerd. Tevens is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Alle in de opdrachtbrief genoemde werkzaamheden uit te voeren ter goedkeuring van uitvoerder en directie en met inachtneming van bestek, nota(‘s) van inlichtingen en tekeningen met inachtneming van de wettelijke voorschriften, voorwaarden en bepalingen. Daar waar in de bestekstukken “aannemer” staat, dient u te lezen opdrachtnemer. Het complete bestek ligt ter inzage op ons kantoor.
1.3 Optredend meer- en minderwerk dient vooraf (bijvoorbeeld aan de directie) te worden gemeld en kan pas worden uitgevoerd, nadat over de prijsconsequenties overeenstemming is bereikt en hiervoor schriftelijk opdracht is verleend door projectleider of directie. U bent niet bevoegd prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van Wintjes Bouw en Renovatie te verstrekken zonder dat Wintjes Bouw en renovatie deze heeft gefiatteerd.
1.4 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel, waarbij voldoende leiding aanwezig is. Een gemachtigde van uw bedrijf dient wekelijks, of met een frequentie die nader wordt bepaald, aanwezig te zijn bij werkvergaderingen indien hierom wordt verzocht.
1.4.1 Het personeel dat voor u werkzaam is, dient zich te allen tijde te kunnen identificeren middels een geldig legitimatiebewijs.
1.5 Indien u tijdens de bouw voornemens bent alternatieven te gaan toepassen, dient hierover vooraf met Wintjes Bouw en Renovatie overeenstemming te zijn bereikt. Wanneer u een andere methode, merk of materiaal toepast dan in bestek is omschreven zonder dat Wintjes Bouw en Renovatie en de opdrachtgever/directie hiermee akkoord zijn, dient u zich alsnog aan het bestek te houden zonder enige verrekening.
1.6 Alle toe te passen materialen dient u te verwerken volgens voorschrift van de fabrikant c.q. leverancier voorzien van Komocertificaat. Van alle materialen dient door de opdrachtnemer vooraf monsters te worden getoond ter goedkeuring van de directie. Alleen goedgekeurde materialen mogen worden verwerkt.
1.7 Door u zullen concept schriftelijke garantieverklaringen aan ons ter goedkeuring worden verstrekt, waarin tenminste de garantiebepalingen van het bestek zijn beschreven. Na goedkeuring onzerzijds dient u de definitieve garantie verklaringen voor oplevering van uw werkzaamheden aan ons te verstrekken.
1.8 De opdrachtnemer is zelf aansprakelijk voor de te leveren en te verwerken materialen.
1.9 De opdrachtgever en/of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever heeft het recht uw producten te beoordelen binnen uw bedrijf c.q. fabriek. U dient hem daarbij te begeleiden. Hieruit voortvloeiende kosten als gevolg van afkeuring zijn voor uw rekening.
2.0 Wet Ketenaansprakelijkheid (indien van toepassing conform de belastingdienst)
2.1 In verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid dient u na invulling van de ontbrekende gegevens en na medeondertekening de bijgesloten onze inkoopvoorwaarden aan ons te retourneren.
22 Door u zal per kwartaal een verklaring omtrent uw betalingsgedrag van de ontvanger der belastingen aan ons worden verstrekt. Tevens verstrekt u ons een geldige kopie inschrijving K.V.K. en een kopie G-rekening overeenkomst.
2.3 Door u zal per week een staat overhandigd worden aan onze directie, bevattende de namen en sofinummers van alle werknemers die door u in de betreffende week te werk zijn gesteld. Tevens dient u ons van alle werknemers kopie identiteitsbewijzen te verstrekken. Indien u gebruik maakt van ZZP-ers dienen wij tevens hiervan de gegevens te ontvangen (VAR-WUO, KVK etc.)
2.4 U bent niet bevoegd het werk of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren zonder schriftelijke goedkeuring van Wintjes Bouw en renovatie. Dit geldt eveneens voor het gebruik maken van ter beschikking gestelde (uitgeleende) arbeidskrachten. Bij uitbestedingen van werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit lid is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex. artikel 16b lid 10 CVS respectievelijk artikel 16a lid 1 CSV na te leven.
2.5 Het percentage aan loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (verder te noemen loonsom CSV) dat in de aannemingssom is begrepen, wordt voorlopig vastgesteld op €¦. % . Het percentage aan premies werknemersverzekering, premies volksverzekering en loonbelasting bedraagt 30 % van de loonsom CSV.
2.6 De opdrachtnemer houdt de volgende geblokkeerde bank- of girorekening in de zin van de Wet van 4 juni 1981 Stb. 1981, 370, verder te noemen Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA).
2.7 Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot BTW van toepassing tenzij zich een van de in artikel 16b lid 11 CSV opgenomen uitzonderingsgevallen voordoet.
2.8 Het is de opdrachtnemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Wintjes Bouw en renovatie ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.
2.9 Indien Wintjes Bouw en renovatie na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belasting, premies en verplichtingen ingevolge de CAO-bouwbedrijf door de opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft Wintjes Bouw en Renovatie ten belope van het gehele bedrag dat door hem is voldaan, verhaalsrecht op de opdrachtnemer. De vordering van Wintjes Bouw en Renovatie wordt vermeerderd met de wettelijke rente.
3.0 Uitvoering werkzaamheden
3.1 Voor gereedschap en hulpmaterieel dient u zelf te zorgen. Indien anders bepaalt dient u het door ons ter beschikking gestelde materieel/materiaal goed te gebruiken en te onderhouden. Bij in gebreke hiervan wordt u aansprakelijk gesteld voor de herstel-/vervangingskosten.
3.2 Voor opslag van materialen en hulpmaterieel dient u zelf te zorgen. De plaats van opslag dient vooraf in uw overleg met onze projectleider te worden bepaald.
3.3 Aanvang, voortgang engineering en tekenwerk in overleg met projectleider en conform planning. Aanvang, voortgang en oplevering van de werkzaamheden op de bouwplaats in overleg met onze projectleider en volgens onze planning. Ook indien hierop tussentijdse wijzigingen worden doorgevoerd, mits uw bezwaar schriftelijk aan ons is medegedeeld.
3.4. Tenzij anders vooraf overeengekomen, dient u uw werkzaamheden uit te voeren binnen de voor dit werk geldende werktijden van Wintjes Bouw en Renovatie waarbij rekening dient te worden gehouden met a.t.v.-dagen, wintertijd e.d.. Overwerken en werkzaamheden verrichten op zaterdagen is niet toegestaan, tenzij dit vooraf is aangevraagd en de directie en projectleider hiervoor toestemming hebben verleend.
3.5 Bouwwater, bouwstroom worden u, indien aanwezig, kosteloos ter beschikking gesteld. Werkverlichting (lampen en verlengkabels),schaft- en toiletgelegenheid en overig materieel dient u zelf te verzorgen.
3.6 Hak- en breekwerk is niet toegestaan zonder voorafgaand overleg met de uitvoerder.
3.7 Afval-, rest- en verpakkingsmaterialen ontstaan t.g.v. uw werkzaamheden dient u zelf op te ruimen en af te voeren, waarbij er sprake is van gescheiden afvalverwerking binnen het kader van de recente milieuwetgeving op dit gebied. Het schoonmaken van onderdelen, welke ten gevolge van uw werkzaamheden zijn vervuild, behoort eveneens tot uw opdracht.
4.0 Arbeidsomstandigheden
4.1 De opdrachtnemer verplicht zich om de verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet alsmede de daaruit voortvloeiende besluiten na te leven als een goed werkgever betaamt. De opdrachtnemer dient dan ook zelf zorg te dragen voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmaterieel ten behoeve van veiligheid.
4.2 Tevens zal de opdrachtnemer alsmede zijn werknemers de aanwijzingen die door en/of namens de aannemer worden verstrekt bij en/of tijdens de uitvoering van het werk direct opvolgen. Dit geldt tevens als het hier aanwijzingen betreft van de coördinator uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 12 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet.
4.3 Indien Wintjes Bouw en renovatie gehouden is om een veiligheid- en gezondheidsplan op te stellen c.q. bij te houden, zoals bedoeld in artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, verplicht de opdrachtnemer zich om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s die het uitvoeren van het overeengekomen werk, zoals beschreven onder punt B van de onderhavige overeenkomst, met zich meebrengt, alsmede de hiervoor te treffen voorzorgsmaatregelen, voor de aanvang van het werk aan de aannemer schriftelijk kenbaar te maken.
4.4 Kosten verbonden aan de eisen van Arbeidsinspectie en Arbowet kunnen nimmer als meerwerk ingediend worden.
4.5 Indien u gebruik maakt van hoogwerkers, kraan of steiger dient u vooraf kennis te nemen van de voorschriften voor uitvoering van de werkzaamheden nabij hoogspanningskabels.
5.0 Verzekering
5.1 Voor dit werk is door ons een CAR-verzekering afgesloten met een eigen risico van € 5.000,00 excl. BTW per schadegeval t.b.v. onderaanneming. Indien hierop aanspraak moet worden gedaan is het eigen risico voor uw rekening. Indien door u schade wordt veroorzaakt zal het bedrag van eigen risico op u verhaald worden. Uw materieel/materiaal is niet meeverzekerd op onze CAR-polis. Uw verzekering gaat altijd voor alvorens schade bij onze verzekering te melden. Wintjes Bouw en renovatie zal nimmer meer uitkeren dan door assuradeur wordt goedgekeurd en onder deze dekking valt.
5.2 Uw bedrijf dient zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten met een minimale dekking van € 2.500.000,00 per gebeurtenis.
5.3 Door u ter beschikking gesteld (hulp)materieel en/of gereedschap is niet op onze verzekering meegenomen, u dient zelf voor voldoende verzekering te zorgen.
6.0 Betaling
6.1 Door u dient de eindafrekening van uw werkzaamheden voor de eerste oplevering van het werk bij ons ingediend te zijn.
6.2 Wintjes Bouw en Renovatie zal betalen zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door de opdrachtnemer is opgeleverd en voorzien is van afgetekende bon door de projectleider. De laatste termijn zal worden voldaan zodra de werkzaamheden geheel ten genoegen van de principaal zijn uitgevoerd.
6.3 Op de factuur dient vermeld te worden:
– het opdrachtnummer dat op het werk betrekking heeft
– nummer + omschrijving werk
– de omvang van de loonsom CSV (indien van toepassing; zie art. 2.0)
– het bedrag van de omzetbelasting of anders de vermelding dat de omzetbelasting verlegd is
– De facturen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een door de projectleider afgetekende bon
7.0 Ontbinding
7.1 Onverminderd haar recht tot verordening van schadevergoeding is Aannemingsbedrijf Wintjes bouw en renovatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is – als ontbonden te beschouwen indien gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Tevens stellen wij u dan aansprakelijk voor de geleden schade.
7.2 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in de navolgende gevallen:
– indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard.
– indien de hoofdaannemingsovereenkomst wordt beëindigd of geschorst.
7.3 Alle geschillen – welke dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door Wintjes Bouw en Renovatie aangenomen werk luiden.
7.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever en/of doorgang van het werk. Indien een werk niet of slechts gedeeltelijk doorgang vindt respectievelijk de materialen of werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk worden toegepast/uitgevoerd, kan de aanvraag of opdracht door Wintjes Bouw en renovatie worden geannuleerd dan wel herzien zonder dat de opdrachtnemer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving kan ontlenen. Wintjes Bouw en renovatie heeft evenzo het recht de levering respectievelijk uitvoering van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde termijn op te schorten, zonder dat de opdrachtnemer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving kan ontlenen.
7.5 In geval van nietigheid en/of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden in stand blijven voor zoveel niet nietig is dan wel niet vernietigbaar zijn, terwijl voorts alsdan tussen partijen zal gelden dat is overeengekomen hetgeen niet vernietigbaar respectievelijk niet nietig is met als uitgangspunt de vernietigde of nietig clausule exclusief de nietige elementen daarvan.
Ten bewijzen dat u deze algemene voorwaarden accepteert, ontvangen wij graag een kopie van dit schrijven voor akkoord ondertekend retour.
Indien u de algemene voorwaarden niet binnen 10 werkdagen na verzenddatum heeft geretourneerd, beschouwen wij de algemene voorwaarden voor akkoord.